Regulamin

Regulamin zamówień z odbiorem w jednym ze sklepów firmowych Asprod

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.asprod.com.pl (zwany dalej „Sklep”) prowadzony jest przez ASPROD S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Uranowej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie KRS 0000824920, NIP 856-000-03-76, kapitał zakładowy 348 000 zł, e-mail: info@asprod.com.pl, zwaną dalej „ASPROD”.
Ochrona danych osobowych
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu pozostają w dyspozycji ASPROD S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Uranowej 2 jedynie na czas realizacji zamówienia.
3. Powierzone przez klientów Sklepu dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich przekazania uniemożliwia złożenia zamówienia towaru w Sklepie.
5. Zrealizowanie zamówienia zakończone odbiorem towaru i płatnością jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych osobowych w Sklepie.
Zamówienia
6. Sklep umożliwia klientom składanie zamówień towarów dostępnych w Sklepie i odbiór zamówionych towarów w stoiskach handlowych prowadzonych przez ASPROD, których wykaz dostępny jest dla klienta w formularzu zamówienia. Sprzedaż towaru realizowana wskutek złożonego w Sklepie zamówienia jest odpłatna. Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia zamówionego towaru na wskazane przez niego stoisko handlowe ASPROD.
7. W kontaktach z klientem, ASPROD korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon). Złożenie zamówienia na towar w Sklepie wymaga korzystania przez klienta z dostępu do Internetu, przeglądarki stron www oraz oprogramowania umożliwiającego wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (e-mail).
8. Zamówienia klientów składane w Sklepie realizowane są w kolejności wg daty dostawy z uwzględnieniem kolejności złożenia zamówień. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
9. Klientem może być osoba mająca pełna zdolność do czynności pranych.
10. Zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez klienta w Sklepie towaru następuje w stoisku handlowym ASPROD, po zbadaniu przez klienta i akceptacji przedmiotu zakupu. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wydany klientowi paragon fiskalny bądź wystawiona faktura VAT. Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność zamówionego towaru ze złożonym przez klienta zamówieniem.
Realizacja zamówienia
11. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie „formularza zamówienia”, w którym:
– wybiera towar z katalogu dostępnych w Sklepie towarów,
– wybiera cechy towaru, jeżeli opcja taka jest dla danego towaru dostępna,
– wskazuje ilość zamawianego towaru,
-w przypadku tortów – orientacyjną wagę zamawianego towaru (w procesie produkcji zamawianego towaru nie jest możliwe uzyskanie dokładnej zaplanowanej wagi gotowego produktu i z tego względu waga towaru wyprodukowana na zamówienie klienta może się różnić +/- 10% w stosunku do orientacyjnej wagi wskazanej przez klienta w zamówieniu; jeżeli waga gotowego produktu będzie wyższa od wskazanej w zamówieniu wagi orientacyjnej o więcej niż 10% klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za tę nadwyżkę przekraczającą przewidzianą tolerancję w stosunku do wagi orientacyjnej).
– wskazuje stoisko handlowe ASPROD, w którym odbierze zamówiony towar,
– wskazuje datę odbioru towaru, przy czym nie może ona przypadać wcześniej niż czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
12. Aby zamówienie mogło zostać skutecznie złożone koniecznym jest:
– zaakceptowanie ceny towaru wskazanej w zamówieniu,
– zarejestrowanie się klienta w Sklepie, polegające na przekazaniu danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz wyborze loginu i hasła do konta w Sklepie, umożliwiającego w przyszłości składanie zamówień w Sklepie oraz zmianę i usuwanie danych osobowych,
– zalogowanie się klienta do konta w Sklepie przy użyciu loginu i hasła,
– w przypadku tortów – wpłacenie zadatku w kwocie 50 zł za każdą zamawianą sztukę towaru, przy czym jeżeli Klient nie odbierze zamówionego towaru w terminie, zadatek ten przepada na rzecz ASPROD, w przypadku pieczywa i ciasta – opłacenia całościowej kwoty należnej za zamówione towary, przy czym jeżeli Klient nie odbierze zamówionego towaru we wskazanym w zamówieniu dniu, zadatek ten przepada na rzecz ASPROD
13. Po złożeniu przez klienta zamówienia i wpłacie zadatku, lub całkowitym opłaceniu zamówienia ASPROD wysyła, w ciągu 48 godzin, na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku podania przez klienta błędnego adresu e-mail lub nieprawdziwych danych osobowych ASPROD zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia złożonego w Sklepie zamówienia do realizacji.
14. Realizacja zamówienia następuje w dniu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez dostarczenie przez ASPROD zamówionego towaru do wskazanego przez klienta stoiska handlowego i umożliwienie jego odbioru przez klienta.
15. Klient ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w całości lub części albo dokonać jego modyfikacji nie później niż do godziny 15 czwartego dnia przed dniem odbioru towaru wskazanym w zamówieniu lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie na adres: sklep@asprod.com.pl oświadczenia wskazującego numer i datę zamówienia oraz wolę odstąpienia od tego zamówienia w całości lub części bądź jego modyfikacji. Modyfikacja zamówienia staje się skuteczna po jej potwierdzeniu przez ASPROD poprzez przesłanie do klienta e-maila zawierającego takie potwierdzenie.
16. Klient odbierając zamówiony towar na wskazanym przez siebie stoisku handlowym ASPROD jest zobowiązany dokonać sprawdzenia zgodności towaru ze złożonym zamówieniem, sprawdzić czy towar nie ma widocznych wad (uszkodzeń, deformacji itp.) oraz czy jest kompletny i, w wypadku akceptacji towaru, dokonać zapłaty ceny za towar, przy czym kwotę do zapłaty pomniejsza się o wpłacony zadatek.
17. Produkty oferowane przez Sklep są wyrobami spożywczymi o krótkim okresie przydatności do spożycia, wynoszącym 48 godzin od chwili dostarczenia na stoisko handlowe, przy czym wymagane jest przechowywanie towaru przez cały ten czas w temperaturze ok. 4-10˚C.
18. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) klientowi nie przysługuje, określone w art. 27 tej ustawy, prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze względu na to, iż przedmiotem świadczenia (towar zakupiony w Sklepie) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta określonej w zamówieniu oraz mająca krótki termin przydatności do użycia.
Procedura reklamacyjna
19. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ASPROD oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru, wadliwego towaru oraz dowodu zakupu reklamowanego towaru (paragon, faktura VAT). Klient zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację w stoisku handlowym ASPROD, w którym odebrał towar lub w siedzibie ASPROD w Szczecinie przy ul. Uranowej 2.
20. ASPROD rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich złożenia przez klienta.
21. ASPROD informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji o zasadach dostępu do tych procedur udzielają całkowicie nieodpłatnie powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów.
Postanowienia końcowe
22. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.sklep.asprod.com.pl.
23. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).