Regulamin

Regulamin zamówień z odbiorem w jednym ze sklepów firmowych Asprod

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.asprod.com.pl (zwany dalej „Sklep”) prowadzony jest przez ASPROD S.A. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ulicy Piastowskiej 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie KRS 0000007507, NIP 856-000-03-76, kapitał zakładowy 348 000 zł, e-mail: info@asprod.com.pl, zwaną dalej „ASPROD”.
Ochrona danych osobowych
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu pozostają w dyspozycji ASPROD S.A. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ulicy Piastowskiej 46 jedynie na czas realizacji zamówienia.
3. Powierzone przez klientów Sklepu dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich przekazania uniemożliwia złożenia zamówienia towaru w Sklepie.
5. Zrealizowanie zamówienia zakończone odbiorem towaru i płatnością jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych osobowych w Sklepie.
Zamówienia
6. Sklep umożliwia klientom składanie zamówień towarów dostępnych w Sklepie i odbiór zamówionych towarów w stoiskach handlowych prowadzonych przez ASPROD, których wykaz dostępny jest dla klienta w formularzu zamówienia. Sprzedaż towaru realizowana wskutek złożonego w Sklepie zamówienia jest odpłatna. Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia zamówionego towaru na wskazane przez niego stoisko handlowe ASPROD.
7. W kontaktach z klientem, ASPROD korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon). Złożenie zamówienia na towar w Sklepie wymaga korzystania przez klienta z dostępu do Internetu, przeglądarki stron www oraz oprogramowania umożliwiającego wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (e-mail).
8. Zamówienia klientów składane w Sklepie realizowane są w kolejności wg daty dostawy z uwzględnieniem kolejności złożenia zamówień. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
9. Klientem może być osoba mająca pełna zdolność do czynności pranych.
10. Zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez klienta w Sklepie towaru następuje w stoisku handlowym ASPROD, po zbadaniu przez klienta i akceptacji przedmiotu zakupu. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wydany klientowi paragon fiskalny bądź wystawiona faktura VAT. Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność zamówionego towaru ze złożonym przez klienta zamówieniem.
Realizacja zamówienia
11. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie „formularza zamówienia”, w którym:
– wybiera towar z katalogu dostępnych w Sklepie towarów,
– wybiera cechy towaru, jeżeli opcja taka jest dla danego towaru dostępna,
– wskazuje ilość zamawianego towaru,
-w przypadku tortów – orientacyjną wagę zamawianego towaru (w procesie produkcji zamawianego towaru nie jest możliwe uzyskanie dokładnej zaplanowanej wagi gotowego produktu i z tego względu waga towaru wyprodukowana na zamówienie klienta może się różnić +/- 10% w stosunku do orientacyjnej wagi wskazanej przez klienta w zamówieniu; jeżeli waga gotowego produktu będzie wyższa od wskazanej w zamówieniu wagi orientacyjnej o więcej niż 10% klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za tę nadwyżkę przekraczającą przewidzianą tolerancję w stosunku do wagi orientacyjnej).
– wskazuje stoisko handlowe ASPROD, w którym odbierze zamówiony towar,
– wskazuje datę odbioru towaru, przy czym nie może ona przypadać wcześniej niż czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
12. Aby zamówienie mogło zostać skutecznie złożone koniecznym jest:
– zaakceptowanie ceny towaru wskazanej w zamówieniu,
– zarejestrowanie się klienta w Sklepie, polegające na przekazaniu danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz wyborze loginu i hasła do konta w Sklepie, umożliwiającego w przyszłości składanie zamówień w Sklepie oraz zmianę i usuwanie danych osobowych,
– zalogowanie się klienta do konta w Sklepie przy użyciu loginu i hasła,
– w przypadku tortów – wpłacenie zadatku w kwocie 50 zł za każdą zamawianą sztukę towaru, przy czym jeżeli Klient nie odbierze zamówionego towaru w terminie, zadatek ten przepada na rzecz ASPROD, w przypadku pieczywa i ciasta – opłacenia całościowej kwoty należnej za zamówione towary, przy czym jeżeli Klient nie odbierze zamówionego towaru we wskazanym w zamówieniu dniu, zadatek ten przepada na rzecz ASPROD
13. Po złożeniu przez klienta zamówienia i wpłacie zadatku, lub całkowitym opłaceniu zamówienia ASPROD wysyła, w ciągu 48 godzin, na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku podania przez klienta błędnego adresu e-mail lub nieprawdziwych danych osobowych ASPROD zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia złożonego w Sklepie zamówienia do realizacji.
14. Realizacja zamówienia następuje w dniu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez dostarczenie przez ASPROD zamówionego towaru do wskazanego przez klienta stoiska handlowego i umożliwienie jego odbioru przez klienta.
15. Klient ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w całości lub części albo dokonać jego modyfikacji nie później niż do godziny 15 czwartego dnia przed dniem odbioru towaru wskazanym w zamówieniu lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie na adres: sklep@asprod.com.pl oświadczenia wskazującego numer i datę zamówienia oraz wolę odstąpienia od tego zamówienia w całości lub części bądź jego modyfikacji. Modyfikacja zamówienia staje się skuteczna po jej potwierdzeniu przez ASPROD poprzez przesłanie do klienta e-maila zawierającego takie potwierdzenie.
16. Klient odbierając zamówiony towar na wskazanym przez siebie stoisku handlowym ASPROD jest zobowiązany dokonać sprawdzenia zgodności towaru ze złożonym zamówieniem, sprawdzić czy towar nie ma widocznych wad (uszkodzeń, deformacji itp.) oraz czy jest kompletny i, w wypadku akceptacji towaru, dokonać zapłaty ceny za towar, przy czym kwotę do zapłaty pomniejsza się o wpłacony zadatek.
17. Produkty oferowane przez Sklep są wyrobami spożywczymi o krótkim okresie przydatności do spożycia, wynoszącym 48 godzin od chwili dostarczenia na stoisko handlowe, przy czym wymagane jest przechowywanie towaru przez cały ten czas w temperaturze ok. 4-10˚C.
18. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) klientowi nie przysługuje, określone w art. 27 tej ustawy, prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze względu na to, iż przedmiotem świadczenia (towar zakupiony w Sklepie) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta określonej w zamówieniu oraz mająca krótki termin przydatności do użycia.
Procedura reklamacyjna
19. Zgłoszenie wady towaru przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ASPROD oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru, wadliwego towaru oraz dowodu zakupu reklamowanego towaru (paragon, faktura VAT). Klient zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację w stoisku handlowym ASPROD, w którym odebrał towar lub w siedzibie ASPROD w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej 46.
20. ASPROD rozpatruje reklamację najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich złożenia przez klienta.
21. ASPROD informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji o zasadach dostępu do tych procedur udzielają całkowicie nieodpłatnie powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów.
Postanowienia końcowe
22. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.sklep.asprod.com.pl.
23. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Regulamin zamówień z dostawą

Regulamin korzystania z Serwisu www.sklep.asprod.com.pl oraz składania za ich pośrednictwem zamówień

  • 1 Definicje pojęć używanych w regulaminie

Operatorem systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej www.asprod.com.pl jest firma Tastysoft Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 KRS: 0000411725, NIP: 7252058310, REGON: 101374260.

Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest ASPROD S.A. NIP:856-000-0376 REGON: 810020100

“Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://(https://sklep.asprod.com.pl/ wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem, którego Konsument może zakupić od Sprzedawcy towary.

“Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z późn. zm.).

“Kodeks postępowania cywilnego” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z późn. zm.)

“Konsument” – Konsument (osoba fizyczna) przeprowadzający ze Sprzedawcą czynność prawną, pozbawioną bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta

“Produkty” – pieczywo i wyroby cukiernicze oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Sprzedawcy spełniające kryterium bycia Towarem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

“Sprzedawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca ustawowo przyznaną zdolność prawną, świadcząca na podstawie indywidualnej umowy z Operatorem usługi dostawy Dań do Konsumentów zgodnie z określonymi w Regulaminie warunkami.

“Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Dań (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), zawierana pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu

“Usługa” (“Usługi”) – usługa świadczona przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz oparta na działaniu Serwisu. Usługę stanowi zapewnienie możliwości korzystania z szeregu działań w ramach Serwisu, w szczególności składania Zamówień.

“Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z późn. zm.).

“Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

“Konsument” – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku bycia osobą niepełnoletnią (poniżej 18 r. ż.), wymaga się zgody jej opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której została przyznana zdolność prawną przez przepisy szczególne, a która składa Zamówienie.

“Zamówienie” – oświadczenie woli Konsumenta, które prowadzi bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Dań, w którym zostają określone w szczególności liczba i rodzaj Dań. Zamówienie składa Konsument u Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu

  • 2 Postanowienia ogólne

W Regulaminie określono zasady świadczenia przez Serwis Usług w stronę Konsumentów, którymi to usługami są w szczególności:

umożliwienie Konsumentom składania za pośrednictwem Serwisu Zamówień Produktów obecnych w ofercie Sprzedawcy

zawieranie w tym zakresie Umów sprzedaży ze Sprzedawcą

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin określa w szczególności:

warunki i zasady składania przez Konsumentów Zamówień;

zasady zawierania Umów sprzedaży Produktów.

Operator nie stanowi strony Umów sprzedaży Produktó obecnych w ofercie Sprzedawcy, które to Umowy zawiera Konsument korzystając z Serwisu. Konsument oraz Sprzedawca są jedynymi stronami takich Umów sprzedaży.

  • 3 Obowiązki Konsumenta

Konsument zobowiązuje się w szczególności do:

korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający ich sprawnego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz podejmowanie jakichkolwiek szkodliwych operacji wymierzonych w działanie/istnienie oprogramowania Serwisu ;

powstrzymania się od działań w rodzaju: rozsyłania lub rozmieszczania w Serwisie niezleconej informacji handlowej (spamu); dodawanie przez Konsumenta do treści Zamówienia jakiejkolwiek zawartości niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub informacji reklamowej, a także podejmowania czynności informatycznych lub każdych innych, które miałyby na celu zdobycie informacji niededykowanych Konsumentowi;

używania Serwisu na sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednomyślny z postanowieniami Regulaminu;

korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Konsumentów oraz dla Operatora / Sprzedawców, nie naruszający ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i pozostałych przysługujących im praw;

korzystania ze wszelkich treści obecnych w Serwisie jedynie w ramach użytku osobistego; wykorzystywanie treści (w tym zdjęć i opisów Produktów) w innym niż powyższy zakresie jest akceptowalne jedynie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego do tego podmiotu.

niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez Konsumenta z Serwisu , jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.

  • 4 Zasady korzystania z serwisu

Do właściwego, niezakłóconego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu nieodzowne są:

dostęp do sieci Internet;

standardowe oprogramowanie w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej (obsługującej pliki „cookies”);

własny adres poczty elektronicznej (e-mail);

numer telefonu.

Jeśli powyższe wymogi nie zostaną spełnione, użytkowanie Serwisu może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

  • 7 Składanie Zamówień

Przedmiot Zamówień mogą stanowić Produkty prezentowane za pośrednictwem Serwisu.

Propozycje dostępnych produktów, które w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Konsumenta.

Sprzedawca określa obszar, w granicach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. W przypadku, gdy Konsument wybierze na miejsce dostawy Zamówienia adres spoza określonego przez Sprzedawcę obszaru, Serwis poinformuje, że taka realizacja Zamówienia jest niemożliwa.

Ceny umieszczone w menu Sprzedawcy podawane są w PLN oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony w zgodzie z aktualnymi przepisami.

Orientacyjna waga zamawianego towaru – w procesie produkcji zamawianego towaru nie jest możliwe uzyskanie dokładnej zaplanowanej wagi gotowego produktu i z tego względu waga towaru wyprodukowana na zamówienie klienta może się różnić +/- 10% w stosunku do orientacyjnej wagi wskazanej w opisie produktu.

Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

W formularzu Zamówienia należy podać dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.

Konsument powinien dokonać wyboru zamawianych produktów (ich ilości i rodzaju), formy płatności oraz rodzaju dostawy.

Złożenie Zamówienia na stronie internetowej Serwisu jest wynikiem wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje, gdy Konsumenta zaakceptuje wszystkie jego elementy, naciskając przycisk „Zamawiam i płacę”. Podczas składania Zamówienia – zanim nastąpi naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” – Konsument może zmieniać wprowadzone dane, również wybór swojego Dania. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami a także informacjami, które zapewni Serwis.

Zamówienie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zostaje przesłane przez system informatyczny Serwisu (razem z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Konsumenta) do Sprzedawcy

Gdy Konsument otrzyma od Sprzedawcy informację o przyjęciu Zamówienia (jako komunikat wyświetlony na stronie Serwisu oraz wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta), między Konsumentem Sprzedawcą zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Produktu.

W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Sprzedawca zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilościowego, czasowego lub innego ograniczenia w sprzedaży Dań. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, określone zostaje zawsze w warunkach promocji.

  • 8 Płatności

Płatności za zamówione produkty  mogą być przez Konsumentów dokonywane w formie:

Płatności internetowej za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności,o ile wybrana przez Konsumenta Sprzedawca akceptuje taką formę płatności.

Płatność internetową uznaje się za dokonaną w chwili, gdy system informatyczny Serwisu potwierdzenia otrzyma akceptację transakcji przez dostawcę usług płatniczych, pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.

  • 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia

Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny ze sprzedawcą.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie obowiązuje, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana zgodnie z indywidualną instrukcją Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego specyficznych potrzeb oraz kiedy przedmiot świadczenia ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia. Zgodnie więc z powyższym prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku takich dań jak sałatka, pizza, kebab, itp.; przysługuje natomiast w przypadku innych artykułów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, które mogą zostać zwrócone Sprzedawcy w niezmienionej postaci dzięki swojemu trwałemu charakterowi.

Sprzedawca będący stroną Umowy sprzedaży jest wobec Konsumenta, w całości odpowiedzialny za zgodność Dania z umową (w zakresie określonym Kodeksem cywilnym).

  • 10 Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru (tj. Dania) w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121);

Wada fizyczna Towaru (tj Produktu) polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar (tj Danie) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.

Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:i_przystupa@asprod.com.pl

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru(Produktu) z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (Produktu) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Towar(Danie) ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przerw w funkcjonowaniu lub usterek Serwisu. Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje powinny być składane na adres mailowy kontakt@upmenu.com lub wysyłane pocztą na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.

Reklamacja powinna mieścić w sobie opis wydarzeń będących podstawą reklamacji, numer Zamówienia (jeżeli jest ono przedmiotem reklamacji) oraz dane Konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku konieczności uzupełnienia podanych w reklamacji informacji, Operator zwraca się do składającego z prośbą o jej uzupełnienie jeszcze przed rozpatrzeniem. W wyniku udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Konsumenta okres rozpatrywania reklamacji ulega przedłużeniu.

Informację o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji przekazuje się Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Konsumenta, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.

Zapraszamy do kierowania powiadomień, uwag lub pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@upmenu.com……

  • 11 Postanowienia końcowe

W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za prawnie nieważne bądź nieskuteczne, ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu nie zmienia się. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego (dotychczasowego) postanowienia i całości Regulaminu.

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić z ważnych przyczyn, narzuconych głównie przez względy techniczne, prawne oraz zmiany w zasadach świadczenia Usług.

Informacja o zmianie Regulaminu musi zostać umieszczona przez Operatora bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Doręczeniem tekstu Regulaminu nazywa się udostępnienie jego treści na stronach internetowych Serwisu.4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu upublicznienia jego treści na stronach internetowych Serwisu.

Językiem zawarcia umowy sprzedaży jest język polski.

Odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez Konsumenta na sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, zasadami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami nie znajduje się po stronie Operatora.

Rozstrzygnięcie potencjalnych sporów powstałych między Operatorem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzygnięcie potencjalnych sporów powstałych między Operatorem a Konsumentem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

W przypadku wydarzeń nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, między innymi więc Kodeks cywilny, Ustawę o prawach konsumenta oraz Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Konsumentom udostępnia się nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez odsyłacz umieszczony na stronach internetowych Serwisu, w formie, umożliwiającej jego pobranie, zapisanie na dysku i wydrukowanie.

Regulamin zostaje wdrożony do użytku w dniu 30 marca 2020r.